Προσωπικά Είδη

Τα 4 πιο σημαντικά βήματα

1
Packaging Procedure

Τα πράγματα θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα με τα κατάλληλα προστατευτικά αναλόγως το είδος και την ευπάθεια του φορτίου.

2
Packing List

Δημιουργία μιας υποτυπώδης λίστας πραγμάτων που να  φαίνονται τα συνολικά colla, το μεικτό βάρος και το είδος. Επίσης θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία  του αποστολέα και του παραλήπτη καθώς επίσης  και η υπογραφή του φορτωτή στο κάτω μέρος.

3
Formal Declaration

Δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 θεωρημένη απο ΚΕΠ ή απο αστυνομικό τμήμα που να δηλώνει οτι τα πράγματα που ταξιδεύουν είναι άνευ εμπορικής αξίας και δεν περιέχουν παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα και προορίζονται για προσωπική χρήση.

4
ID / Passport

Μια φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του αποστολέα καθώς επίσης και του παραλήπτη.