Επικίνδυνα Φορτία – ΙΜΟ

1
Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

 

Είναι ένα σημαντικό συνοδευτικό έγγραφο και στοιχείο ασφάλειας και υγείας. Αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για διαδικασίες χειρισμού η εργασίας με αυτή την ουσία κατά ασφαλή τρόπο και περιλαμβάνει πληροφορίες όπως φυσικά δεδομένα, τοξικότητα, επιπτώσεις στην υγεία, πρώτες βοήθειες, δραστικότητα, αποθήκευση, διάθεση, και προστατευτικό εξοπλισμό. Στο κεφάλαιο 14 φαίνονται οι πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, το IMO Class, το un.number και την ομάδα συσκευασίας (packing group, p.g).

2
Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

 

Δημιουργία IMO Declaration και Certification στα οποία πρέπει vα αναγράφονται:

 • ΦΟΡΤΩΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
 • ΚΟΛΛΑ
 • ΚΑΘΑΡΟ & ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ
 • IMO ΚΛΑΣΗ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ UN (UN.NO)
 • ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (P.G)
 • ΠΛΟΙΟ
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 • ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3
Τιμολόγιο

Στις περιπτώσεις που η αξία του τιμολογίου είναι κάτω των 15.000 ευρώ θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

 • ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ
 • ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΩΝ
 • Η ΕΚΦΡΑΣΗ T2L ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (Π.Χ "T2LΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ")

Το πρωτότυπο τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύει το φορτίο και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας σας στο κάτω μέρος του.  Στις περιπτώσεις που η αξία του τιμολογίου ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ θα πρέπει να εκδίδεται T2L.

IMO LABELS